Tìm kiếm Blog này


Bushel-Gourd-Seeds(1)

Giống Bầu Khổng Lồ BUSHEL GOURD

Họ:Cucurbitaceae

Chi:Lagenaria (lag-en-AR-ee-uh)

Loài:siceraria (sy-ker-AR-ee-uh)

Nhóm :Rau Quả ,Dây Leo

Giống Bầu Khổng Lồ BUSHEL GOURD

Họ:Cucurbitaceae

Chi:Lagenaria (lag-en-AR-ee-uh)

Loài:siceraria (sy-ker-AR-ee-uh)

Nhóm :Rau Quả ,Dây Leo

Cao:20-30 ft. (6-9 m)

Khoảng cách:8-10 ft. (2.4-3 m)

Ánh sáng:Nhiều nắng

Gieo trồng: Gieo trên dất quanh năm