Tìm kiếm Blog này

Van Hoc Viet


Nam Quốc Sơn Hà

Posted: 08 Jul 2011 09:32 AM PDT

Nam Quốc sơn hà Nam Ðế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!